Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Gastroparts

Właścicielem sklepu internetowego oraz operatorem witryny internetowej www.gastroparts.pl jest GASTROPARTS BARBARA LIPIŃSKA, MARCIN LIPIŃSKI, PATRYCJA MATERS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Toruniu  przy ul. Klonowica 37, kod pocztowy 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369171, posiadająca numer NIP: 956-227-59-65.

 

Definicje
1. Sprzedający – rozumie się przez to GASTROPARTS BARBARA LIPIŃSKA, ANDRZEJ LIPIŃSKI, MARCIN LIPIŃSKI, PATRYCJA MATERS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Toruniu przy ul. Klonowica 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000369171, NIP: 956-227-59-65.
2. Zamawiający - rozumie się przez to każdego, kto nabywa Towar.
3. Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem www.gastroparts.pl  
5. Towar – rozumie się przez to wszystkie artykuły oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży, a w szczególności części zamienne do urządzeń gastronomicznych.
6. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami.
7. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT.
8. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.
9. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
10. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Godziny robocze - godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych przypadających od poniedziałku do czwartku, a także godziny od 9:00 do 16:30 w Dniach Roboczych przypadających w piątek.
12. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
13. Rejestracja – proces zakładania przez Zamawiającego konta w Serwisie, w trakcie którego Zamawiający będzie zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w Polityce Prywatności.
14. Konto Użytkownika - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji.
15. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.
16. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.

 

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
2. Celem działania Sklepu jest sprzedaż Zamawiającym szerokiego asortymentu części zamiennych oraz pozostałych Towarów udostępnionych przez Sprzedającego.
3. Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w Regulaminie oraz pozostałych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest utworzenie Konta Użytkownika w procesie Rejestracji oraz złożenie Zamówienia.
5. Każdorazowym miejscem zawierania umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedającego, zlokalizowana w Toruniu przy ul. Klonowica 37.
6. Dane zamieszczone przez Sprzedającego w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dostęp do Internetu poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum Internet Explorer 8, Firefox 5, Google Chrome 11.
8. Sprzedający nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na sprzedawany Towar. Podstawę ewentualnych roszczeń ze strony Zamawiającego mogą być przepisy o rękojmii za wady oraz szczegółowe uregulowania dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

 

Rejestracja
1. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
2. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących danych:
• w przypadku Zamawiającego niebędącego Konsumentem: pełna nazwa firmy, numer NIP, adres do doręczeń, adres e-mail;
• w przypadku Konsumenta: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail.
3. Informacje, o których mowa powyżej, umożliwiają korzystanie z Serwisu przez Zamawiającego i prawidłowe wystawienie faktury VAT lub paragonu, stanowiących potwierdzenie dokonanej transakcji.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz dostępu do oferowanych za jego pośrednictwem usług, podane dane muszą być kompletne oraz rzetelne.
5. W wyniku Rejestracji, w Serwisie zostaje utworzone Konto Użytkownika, które zostaje przypisane bezpośrednio do adresu e-mail, wskazanego w toku procesu rejestracji.
6. Celem umożliwienia prawidłowego korzystania z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług, Użytkownik powinien dokonywać bieżącej aktualizacji swoich danych.
7. Utworzone w Serwisie Konto Użytkownika nie może być przedmiotem obrotu oraz udostępniania osobom trzecim.

 

Składanie zamówień
1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.
2. W Zamówieniu Zamawiający wskazuje:
a. zamawiany Towar lub Towary, a także ich ilość;
b. adres do dostarczenia Towaru;
c. wybrany termin dostawy;
d. sposób dokonania płatności;
e. numer telefonu kontaktowego;
3. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje na przypisany do Konta Użytkownika adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wygenerowania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zawierającego wszystkie istotne elementy Zamówienia.
5. Sprzedający potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie nie zostało złożone w godzinach roboczych, Sprzedający potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu Zamawiający nie jest już związany treścią Zamówienia.
6. Sprzedający może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie Zamówienia, odpowiedzieć na Zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji Zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedający określi w przybliżeniu czas realizacji Zamówienia. Wówczas Zamawiający, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Zamawiającego zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
7. Informacja o Koszcie dostarczenia Towaru oraz pozostałych dodatkowych kosztach związanych z wybraną formą płatności, pojawi się po dokonaniu wyboru formy dostarczenia Towaru i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy.
8. Do każdego zamówienia, dokonanego w Sklepie, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
9. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia złożonego w Sklepie Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Zamawiającego, niezbędnych do jego realizacji.

 

Polityka cenowa
1. Ceny prezentowane w Sklepie w chwili składania zamówienia są cenami wiążącymi. Po zalogowaniu i wyszukaniu towaru Zamawiający otrzymuje informacje zarówno o cenie netto i brutto towaru. Cena brutto zawiera podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek.
2. Prezentowane w Sklepie Ceny zawierają rozróżnienie na ceny hurtowe oraz ceny detaliczne.
3. Ceny prezentowane w Sklepie nie obejmują Kosztów dostarczenia Towarów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest w Serwisie, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru formy i terminu dostawy oraz formy płatności.
6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zróżnicowania cen w zależności od wybranej formy płatności, o czym Zamawiający będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

 

Sposoby płatności
1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a. płatność za pobraniem, czyli osobiście, gotówką – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Zamawiającego procesu składania Zamówienia, a dostarczenie Zamówienia nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b. przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedającego całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.Przelewy24.pl 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068


2. Sprzedający dopuszcza możliwość zapewnienia na podstawie indywidualnych ustaleń z Zamawiającymi innych form płatności.
3. W przypadku wybranych Towarów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Zamawiający będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

 

Dostawa towaru
1. Dostawy Towarów realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 - 17.00. Na wyraźnie wskazane przez Zamawiającego życzenie, dostawa może być realizowana w innych porach, jednak może się to wiązać z dodatkową opłatą. O wysokości dodatkowej opłaty Zamawiający zostanie poinformowany najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
4. Dostawa Towaru przez kuriera następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego.
5. Dostawy Towaru będą realizowane w ciągu jednego Dnia Roboczego (24 godziny), pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 13:30, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi.
6. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedającego, od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem.
7. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki.
8. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
9. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu zaleca się, by Zamawiający sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedającego. Zachowanie powyższej procedury ma na celu usprawnienie procesu reklamacyjnego.

 

Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Zamawiającymi nie będącymi Konsumentami.
2. W związku z powyższym, w kwestiach reklamacji i zwrotów dotyczących Zamawiających nie posiadających statusu Konsumenta stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne powstałe w wyniku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia któregokolwiek elementu sprzedanego Towaru.
4. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, upoważniające Zamawiającego do zwrotu Towaru, Zamawiający może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedającego, na koszt Zamawiającego, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
5. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedający może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
6. Sprzedający dokona zwrotu płatności na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Sprzedający dopuszcza możliwość zaliczenia kwoty przeznaczonej do zwrotu na poczet pozostałych płatności wymaganych od Zamawiającego.
7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Reklamacje i zwroty w przypadku transakcji z konsumentami
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Zamawiającymi będącymi Konsumentami.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego Towaru bez wad.
3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Zaleca się, aby w reklamacji podać dane identyfikujące Konsumenta oraz numer zamówienia, co pozwoli na usprawnienie procesu reklamacji.
4. Sprzedający rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
6. Konsument może odstąpić od umowy, poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem http://www.gastroparts.pl/wzor_odstapienia_od_umowy.pdf 
7. Do zachowania czternastodniowego terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W sytuacjach, w których Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, obowiązek zwrotu nie będzie obejmował poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
10. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wywołujący dla niego żadnych kosztów.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru na rzecz Sprzedającego lub przekazania Towaru osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin ten nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający zaproponował, iż samodzielnie odbierze Towar. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłać Towar przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, powstałe w wyniku korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania Towaru.
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
15. Informujemy, iż Konsument, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe.
16. W szczególności, Konsument ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 
17. Ponadto Konsument w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym m.in. do Federacji Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html lub też Stowarzyszenia Konsumentów Polskich http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html 

 

Bezpieczeństwo i polityka prywatności
1. Wszystkie informacje podawane przez Zamawiającego w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury eCard używającej bezpiecznych technik. W związku z powyższym Sprzedający nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2.
3. W czasie korzystania z Serwisu Zamawiający może zostać poproszony o podanie niektórych swoich Danych Osobowych.
4. Dane Osobowe będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie Danych Osobowych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Zamawiającego.
5. Wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204) nastąpi wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody od Zamawiającego.
6. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
7. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Zamawiającemu do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Zamawiający może wykonać samodzielnie, lub skorzystać z pomocy operatora Serwisu w celu wprowadzenia odpowiednich zmian.
8. Sprzedający, celem uniemożliwienia jednoznacznej identyfikacji Danych Osobowych z Zamawiającym, usunie je na wyraźną prośbę Zamawiającego. Powyższe usunięcie Danych osobowych uniemożliwi wykonanie dalszych procesów następujących po sprzedaży.
9. Konto, które zostało raz usunięte, nie może zostać ponownie aktywowane.
10. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Zamawiającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Zamawiającego. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Zamawiającego i nieusuwanie ich z dysku.

 

Informacje dotyczące platformy ODR
1. Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Zamawiający będący Konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR.
2. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, umożliwiającą Konsumentom składanie skarg. W celu skorzystania z powyższej możliwości należy skorzystać z łącza elektronicznego do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
3. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
4. Przypominamy jednocześnie, iż aktualny adres poczty elektronicznej Gastroparts Spółka Jawna, dedykowany do kontaktu z Zamawiającymi to: gastroparts@gastroparts.pl 

 

Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu sprzedaży.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.gastroparts.pl. Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
3. Wszystkie nazwy Towarów są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w Serwisie posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83), czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich w żaden sposób wykorzystywać bez zgody Sprzedającego. Wykorzystanie zdjęć bez stosownej zgody stanowi naruszenie majątkowego prawa autorskie, stosownie z art. 17 wskazanej powyżej ustawy.

potrzebujesz pomocy przy doborze części?
infolinia czynna pon. -czw. 9:00-17:00
pt 9:00-16:30
zadzwoń do nas
+48 56 657 00 66

Partner of GEV Group

dla partnerów:
» logowanie
» pl
» en
» de
» ru
» cz
» fr
» it
» es
» nl
» da
» sv
» 中文
» العربية

o firmie:
» oferta
» Tax free
» Google+

kontakt:
GastroParts Sp. Jawna
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
fax: +48 56 657 00 67
» pełne dane kontaktowe