Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

 

 §1

[Postanowienia ogólne]

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą każdej transakcji sprzedaży i dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym (GASTROPARTS Barbara Lipińska, Marcin Lipiński, Patrycja Maters Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu przy ulicy Klonowica 37, nr KRS: 0000369171) a Zamawiającym, który jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i składa zamówienie w związku z powyższą działalnością gospodarczą lub konsumentem, co oznacza, że nabywa od Sprzedającego towar bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Składając zamówienie na towar znajdujący się w asortymencie Sprzedającego, Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ewentualnej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
 3. Ogóle Warunki Sprzedaży znajdują się na stronie internetowej https://www.gastroparts.pl/pl/news-6 oraz na żądanie Zamawiającego mogą mu zostać okazane w siedzibie Sprzedającego przy ul. Klonowica 37 w Toruniu.

 §2

[Sposób składania zamówienia]

 1. Zainteresowani zawarciem umowy sprzedaży Zamawiający, są uprawnieni do złożenia zamówienia w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  1. telefonicznie - pod numerem +48 56 657 00 66,
  2. mailowo - na adres mailowy gastroparts@gastroparts.pl
  3. poprzez stronę www (po zalogowaniu się na założone wcześniej konto).
 2. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje:
  1. dane identyfikacyjne Zamawiającego, a w szczególności numer NIP,
  2. adres e-mail Zamawiającego, niezbędny do prawidłowego zrealizowania umowy,
  3. rodzaj (numer części) oraz ilość poszczególnych towarów z asortymentu Sprzedającego,
  4. proponowany termin realizacji,
  5. miejsce odbioru zamówionego towaru.
 4. W odpowiedzi na zamówienie, Sprzedający przygotuje ofertę sprzedaży towaru zawierającą ostateczną wartość zamówienia, termin realizacji, sposób dostawy oraz termin zapłaty. Powyższa oferta zostanie przesłana Zamawiającemu w formie wiadomości e-mail, na uprzednio wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią oferty przygotowanej przez Sprzedającego i do wiążącego zaakceptowania oferty w formie wiadomości e-mail. Do zawarcia pomiędzy Stronami ważnej umowy sprzedaży, dochodzi z chwilą nadania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, zawierającej akceptację oferty Sprzedającego. Jeżeli w odpowiedzi na ofertę Sprzedającego Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia od oferty, umowa sprzedaży będzie uważana za zawartą z chwilą akceptacji przez Sprzedającego wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego, co Sprzedający uczyni poprzez przesłanie do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży, każdorazowo jest siedziba Sprzedającego przy ulicy Klonowica 37 w Toruniu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na złożone przez Zamawiającego zamówienie. W powyższej sytuacji nie dojdzie do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, a Zamawiający nie będzie uprawniony do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 §4

[Realizacja dostawy]

 1. Stanowiący przedmiot umowy sprzedaży towar, będzie dostarczony Zamawiającemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, na warunkach i zasadach każdorazowo określonych w przygotowanej przez Sprzedającego ofercie.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z potwierdzoną przez Zamawiającego ofertą.

 §5

[Sposób płatności]

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  1. płatność za pobraniem - płatność do rąk kuriera dostarczającego zamówione towary,
  2. przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową na rachunek Sprzedającego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedającego całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.Przelewy24.pl 
 2. Szczegóły dotyczące sposobu oraz terminu płatności, każdorazowo będą zawarte w ofercie, przygotowanej przez Sprzedającego zgodnie z § 2 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 3. Do czasu zapłacenia przez Zamawiającego całej ceny sprzedaży, wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty, zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego.

 §6

[Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w relacjach z przedsiębiorcami]

 

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na towar będący przedmiotem umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, tylko wtedy jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona i zgłoszona Sprzedającemu przez Zamawiającego przed upływem 14 dni od dnia wydania rzeczy w posiadanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.
 3. Warunkiem skutecznego wykonania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest skierowanie roszczeń na formularzu dostępnym po zalogowaniu się na stronie internetowej https://www.gastroparts.pl. Zgłoszenia roszczeń z pominięciem właściwego formularza nie będą uważane za skutecznie zgłoszone.
 4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego części innych niż te, które były przedmiotem oferty, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona i zgłoszona Sprzedającemu przez Zamawiającego przed upływem 3 dni od dnia wydania rzeczy w posiadanie Zamawiającego.
 5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego nieprawidłowej ilości towaru Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona i zgłoszona Sprzedającemu przez Zamawiającego przed upływem 3 dni od dnia wydania rzeczy w posiadanie Zamawiającego.
 6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest towar sprowadzany specjalnie na życzenie Zamawiającego, o czym Sprzedający ma obowiązek poinformować Zamawiającego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 7. W przypadku gdy przyczyną roszczeń Zamawiającego jest uszkodzenie towaru przy transporcie, warunkiem uwzględnienia jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.

 §7

[Odpowiedzialność Sprzedającego za niezgodność towaru z umową w relacjach z konsumentami]

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem: https://www.gastroparts.pl/pliki/dokumenty/wzór_odstapienia_od_umowy.doc 
 3. Do zachowania czternastodniowego terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W sytuacjach, w których konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, obowiązek zwrotu nie będzie obejmował poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wywołujący dla niego żadnych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru na rzecz Sprzedającego lub przekazania Towaru osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin ten nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający zaproponował, iż samodzielnie odbierze towar. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłać towar przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, powstałe w wyniku korzystania z towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Konsument, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe.
 12. W szczególności, konsument ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 
 13. Ponadto konsument w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym m.in. do Federacji Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html lub też Stowarzyszenia Konsumentów Polskich http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html)

 §8

[Prawo zwrotu części]

W przypadku zamówienia przez Zamawiającego towaru o niewłaściwych parametrach, Sprzedający przyjmie zwrot części pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń:

 

 1. Zamawiający zgłosi wniosek o zwrot towaru na formularzu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania towaru,
 2. Wniosek dotyczy towaru standardowego, a więc nie towaru sprowadzanego na specjalne życzenie Zamawiającego,
 3. Towar zostanie odesłany w oryginalnym opakowaniu i nie będzie nosić żadnych śladów użytkowania czy montowania.

 

W przeciwnym wypadku Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru i zwrotu ceny sprzedaży.

 §9

[Postanowienia końcowe]

 1. W celu prawidłowej obsługi zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sprzedającego. Sprzedający informuje, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania wykorzystywania powyższych danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Gastroparts Sp. Jawna z siedzibą w Toruniu przy ul. Klonowica 37, NIP: 956-227-59-65, REGON: 340784260, KRS: 0000369171.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Prawem właściwym dla Ogólnych Warunków Sprzedaży i zawartych w oparciu o nie umów jest prawo polskie.
 4. Wszelkie zaproponowane przez Zamawiającego odstępstwa od Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Sprzedającego.
 5. Informacje podane w katalogach, folderach oraz na stronie Internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do prowadzenia negocjacji.
 6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się niemożliwe do przewidzenia, okoliczności niezależne od strony, a w szczególności: pożar, strajk, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi, itp.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (z wyłączeniem sporów powstałych na tle umów z konsumentami), będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
potrzebujesz pomocy przy doborze części?
infolinia czynna pon. -czw. 9:00-17:00
pt 9:00-16:30
zadzwoń do nas
+48 56 657 00 66

Partner of GEV Group

dla partnerów:
» logowanie
» pl
» en
» de
» ru
» cz
» fr
» it
» es
» nl
» da
» sv
» 中文
» العربية

o firmie:
» oferta
» Tax free
» Google+

kontakt:
GastroParts Sp. Jawna
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
fax: +48 56 657 00 67
» pełne dane kontaktowe